Protokoll årsmøte Strandparken båtforening 18. mars 2013

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet i båtforeningen.

Årsmøtet ga sin tilslutning til at all informasjon til medlemmene gis på www.strandparken.no, eller i mail til oppgitt mailadresse. Styret i båtforeningen har tidligere oppfordret medlemmene til å oppgi sin mailadresse. Dette for at styret skal kunne sende ut informasjon som vi ikke ønsker å legge ut på www.strandparken.no, og for at vi skal benytte mailadresse til å sende ut medlemskontigent. Vi har mottatt svar fra ca 25 av våre medlemmer. Ønsker du som medlem av båtforeningen å få de årlige oversikter over hvem som eier båtplassene, så må du sende mail til: baatforeningen@strandparken.no.

Praksisen med å levere protokoll, informasjon, medlemsoversikter m.v. i medlemmenes postkasser opphører.

Protokollprotokoll årsmøtet 2013