Strandparken 3 – 5, Linden, kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og klagefrist

Frist for klage på vedtatt reguleringsplan for ny innkjøring og næringstomt er 1. august.

Les om saken på “Arealplaner til uttalelse”

Strandparken Vel leverte inn en utfyllende uttalelse i forbindelse med fristen 18. april – referert her. Det er ikke kommet tilbakemeldinger eller gjort endringer i forhold til de uttalelsene vi kom med.

Vi vil vurdere om en sak på forlengelse av tunell kan kombineres med en klage. Den nye riksveien har en byggegrense på 50 meter fra riksveien pga støy. I Strandparken ligger 10 boenheter bare 20 meter fra veien, og vi har ikke noen støydemping i form av fungerende skjeming. Kommunen tok heller ikke med de anbefalingene Scandiaconsult ga til reguleringsplanen for Strandparken i 2000 for støyskjeming. Selv om utbygger muntlig la fram beskrivelser av hvordan de ville skjerme mot veien ble den endelige løsningen lite tilfredstillende.  Jordvollen har ingen tilsynelatende effekt.

Vi vil se på om Vegvesenet og Havnevesenet kan ta ansvar for å finne en langvarig god løsning, og da vil forlengelse av tunell eller bro over til Moss være eneste alternativ som kan fungere på sikt.