Fri gjennomgang over Strandparken Finale

Formann i velforeningen har avklart saken rundt fri gjennomgang gjennom det nye boligfeltet Strandparken Finale. Områdene i grått og grønt i bildet er friarealer og offentlige arealer med fri ferdsel.

Arealplan Strandparken Finale

Les formann Øystein Holt sin avklaring om saken

Fri gjennomgang fra Jørgen Ferjemannsvei over Finalefeltet til stranden.

Dette er nå avklart mellom utbygger og leder i velforeningen.

Det har den siste tiden vært uenighet om det er fri gjennomgang for alle fra Jørgen Ferjemannsvei tvers gjennom Strandparken Finale (felt B7/B8) og ned felles sti til stranden.

Utbyggere og noen beboere i finalefeltet mente at veien inn til feltet fra vest var privat adkomstvei, og at dette hindret gjennomgang til friområdet fra øst til feltet og felles lekeplass.  Mange av beboerne i Jørgen Ferjemannsvei mener at det hele tiden har blitt lovt fri gjennomgang fra vest til øst over feltet og at det skulle opparbeides en gangsti over dette området. 

Styret i vellet har mottatt et brev hvor vi blir bedt om å ta tak i dette. Brevet er underskrevet av 29 beboere i området.

Jeg kontaktet først Horten Kommune og ba om å få tilsendt gjeldende reguleringsplan for området. (av 12.4.2000)  Dette viser at det fra vest og inn i feltet er regulert en off. veg over halve feltet og at denne går direkte over i grønt friareale.

Med dette som bakgrunn ble utbyggere ved Helge Broen kontaktet.  I første samtale benektet han at dette var offentlig veg og åpen for alle.  Etter noe tid og gjennomgang av dokumenter var han mere usikker.  I mellomtiden hadde jeg igjen vært i kontakt med Horten kommune som bekreftet at dette var offentlig vei og ikke privat adkomstvei.

Noen mente også at situasjonskart av (18.8.06) ikke viste gjennomgang på denne veg.

Situasjonskartet kan ikke fravike gjeldende reguleringsplan og sier heller ikke noe om at dette er privat adkomstvei.

Jeg har nå mottatt telefon fra utbygger Helge Broen som bekrefter at det ikke er privat adkomst inn på denne vei.  Han tok feil og har informert beboere i finalefeltet feil om dette.

Han beklaget også dette ovenfor oss og de det har gått ut over.

Dette skulle de nå rydde opp i ovenfor disse.

Konklujonen er at alle fritt kan gå gjennom vei fra Jørgen Ferjemannsvei inn vest over dette felt, videre over friområdet og ned til stranden.  Alle kan selvfølgelig bruke denne vei og kvartalslekeplass som er opparbeidet i området.  Det vil være gjennomgang over plenen/friarealet ned til stranden, og ikke bli opparbeidet noe gangsti nå.

Dersom noe fortsatt er uklart kan jeg kontaktes for utdypning rundt dette.

Øystein Holt
Leder i Stranparken Vel
formann@strandparjen.no