Ny regulering for innkjøring til offentlig ettersyn

Notis fra bl.a. TB. Frist for uttalelser er 18. april 2008.

 Innkjøring - Forslag til høring 18/4

Se http://www.horten.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=3798&back=1&MId1=6&MId2=2588&

Strandparken 3 – 5, Linden, til offentlig ettersyn og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Bygningsrådet har i møte 04.02.08 (sak 032/08) vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Strandparken 3 – 5 (Linden) ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.nr 2.

Publisert av Nesse, Hans Ivar . Sist endret 13.03.2008

Planområdet utgjør ca 21,6 daa, hovedsaklig på gårds- og bruksnummer 126/461, og ligger mellom rv 19 og sjøen, rett sør for rundkjøringen ved atkomsten til ferja (Horten – Moss). Beliggenheten er også vist på kart på baksiden av dette brevet. Formålet med reguleringsplanen er oppføring av bygning for handel, kontor og service. Planlagt byggehøyde (gesimshøyde) er 11 meter over planert terreng. Planforslaget innebærer også en omlegging av dagens rundkjøring ved ferjeatkomsten.

Dokumentene i saken finnes ved å følge lenken ”planområde” under. Ved å følge lenken, får man også anledning til å sende en uttalelse til planen elektronisk. Eventuelle uttalelser må fremmes innen 18. april 2008. Alternativt kan brev sendes til Horten kommune, PB 10, 3191 Horten.

Planforslaget kan også ses i servicetorget i Horten kommune og i Horten bibliotek. Utfyllende opplysninger kan fås ved virksomhet for plan og utbyggingstjenester, v/Hans Ivar Nesse, tlf 33 08 50 86 eller på e-post: hans.ivar.nesse@horten.kommune.no